List of active policies

Name Type User consent
Zgoda na przetwarzanie danych Site policy All users

Summary

Informacje o Twoich danych osobowych na platformie Moodle

Full policy

Szanowni Państwo 

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, potocznie zwane RODO. 

 

Nowe regulacje. 

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i uporządkowanie dotychczas istniejących reguł dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. RODO przyznaje osobom fizycznym nowe uprawnienia w zakresie ochrony ich danych osobowych, zaś ta okoliczność generuje nowe obowiązki po stronie administratorów danych, jak i pozostałych podmiotów przetwarzających dane osobowe.
Z powyższych względów oraz dla realizacji prze administratora obowiązku wynikającego a art. 13 RODO przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych. 

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach,
ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 25-317 Kielce.

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

-          listownie: na adres podany wyżej,

-          przez formularz kontaktowy dostępną na stronie http://www.zse-kielce.edu.pl /kontakt lub za pośrednictwem maila: sekretariat@zse-kielce.edu.pl

-          telefonicznie: (41) 368 05 70

 

Inspektor ochrony danych.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach możliwy jest za pośrednictwem maila: iod@zse-kielce.edu.pl.

 

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Administratora
w kategoriach:

-          uczniowie i słuchacze, oraz absolwenci.

Dane uczniów i słuchaczy, oraz absolwentów są przetwarzane w celu zakładania profilu użytkownika i utrzymanie konta na portalu Moodle, którego zadanie jest edukacja przez kursy, ćwiczenia i testy pogłębiające wiedzę użytkownika. Podstawą prawną do przetwarzania jest:

Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

-       Art. 6 pkt 1 lit. c - niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Ustawy – Prawo oświatowe, Ustawy o systemie oświaty.

Odbiorcy danych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcą i nie przekazuje ich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Okres przetwarzania danych. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia działalności statutowej Administratora.

Dane uczniów i słuchaczy, oraz absolwentów są przechowywane  nie dłużej niż 3 lata po zakończeniu procesu nauczania u administratora.

 

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do danych osobowych,

- żądania sprostowania danych osobowych,

- żądania usunięcia danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzoru.

 

Pozostałe informacje

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji określonych wyżej celów jest obowiązkowe, ich nie podanie uniemożliwi realizację zadań wyznaczonych przez cel przetwarzania. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. Państwa dane są poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) przy użyciu plików cookie wyłącznie na potrzeby portalu Moodle. W przypadku zmiany celu przetwarzania Administrator przekaże Państwu odpowiednią informację.

 

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.